test
Home A Limia Os Blancos O Concello concede licenza para executar as obras de ampliación do edificio...

O Concello concede licenza para executar as obras de ampliación do edificio do Campus da Auga

- Anuncio -
  • A xunta de goberno local deu conta esta mañá de 25 asuntos presentados polas diferentes áreas municipais

A xunta de goberno local do Concello de Ourense acordou na súa xuntanza desta mañá concederlle á Universidade de Vigo a licenza urbanística de obra para o proxecto básico e de execución para a ampliación do edificio Campus da Agua, o no Campus Universitario de Ourense. O proxecto foi redactado polos arquitectos Pedro Diéguez e Alfredo Freixedo, que asumen a dirección das obras, que teñen un orzamento de execución material de 546.218,00 euros. Na mesma sesión, a xunta local deu conta dun total de 25 asuntos presentados polas diferentes áreas municipais.

RESUMO DE ACORDOS

Servizo de licenzas (6)

Ademais do Campus da Auga, a xunta local concedeu licenzas de obra para o proxecto de acondicionamento interior dunha vivenda na rúa Parque de San Lázaro, cun orzamento de 60.733,53€, para instalar un ascensor nun edificio de vivendas da rúa dos Remedios, (43.739,50€), e para modernizar o ascensor dun edificio na rúa Greco, (15.800€). Tamén estimou a solicitude de dúas particulares sobre declaración de innecesariedade de segregación de varias parcelas na rúa da Merca e corrixiu de oficio un acordo anterior relativo á licenza para a rehabilitación dunha vivenda unifamiliar en Cudeiro, no senso de trocar o importe do orzamento de execución material (213.660€).

Servizo de Planeamento, Xestión Urbanística e Patrimonio (8)

Acordou requirir a varios condutores para que lle abonen ao Concello de Ourense indemnizacións por danos causados cos seus vehículos a diferentes bens de titulariedade municipal. Concretamente, 143,81 € por danos nun sinal vertical na glorieta Nexus; 2.821,40€ por danos na beirarrúa e nunha xardineira na Praza de Eduardo Barreiros;1.441,38 € por danos nun farol do alumeado público na Avenida de Otero Pedrayo; 228,24 € nun sinal vertical situado na Avenida de Pontevedra. Tamén corrixe un acordo anterior e require a outro condutor 837,71€ de indemnización polos danos causados co seu vehículo nun farol do alumeado público na rúa do Doutor Marañón.

Considera a unha veciña desistida da súa solicitude de reclamación de responsabilidade patrimonial por lesións sufridas por unha caída na rúa San Francisco e desestimar as reclamacións de responsabilidade patrimonial presentadas por unha particular por danos causados por unha caída na rúa do Paseo, e por outro por danos causados no seu vehículo, xa que non concorrían os requisitos legais que xustifican o dereito a unha indemnización.

Alcaldía (1)

Aprobar e dispoñer o gasto a favor das empresas adxudicatarias dos contrato de redacción dos proxectos de:

Humanización da avenida de Portugal: Urbing Proyectos de Urbanismo e Ingeniería Civil SL, por un prezo de 60.282,20€, IVE incluído.

Humanización da rúa de Bonhome: Sertogal SL, 22.869€

Re reforma da rúa do Doutor Fleming: Sertogal, 20.509,50 €,

Nos tres casos, os traballos adxudícanse ás empresas que presentaron a proposición economicamente máis vantaxosa para o Concello, de acordo co proxecto técnico, o prego de cláusulas administrativas particulares e a oferta que lle realizaron ao Concello.

Servizo de Contratación (1)

Acordar a segunda prórroga do contrato do seguro de responsabilidade civil/patrimonial do Concello de Ourense, adxudicado a Segurcaixa Adeslas Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros. O prazo é 1 ano, desde o 31 de maio de 2022 até o 30 de maio de 2023, ambos incluídos e o prezo total é 154.979 €

Infraestruturas (1)

Modificar un acordo da Xunta de Goberno de 14.10.2021 corrixindo a aplicación orzamentaria contra a que se fará o pagamento do proxecto de acondicionamento viario dende a OU-506 ate o cemiterio de Velle.

Oficialía Maior (1)

Corrixir un erro de transcrición no texto sometido á aprobación da Xunta de Goberno Local do 18.11.2021, relativo a delegación de competencias da xunta de goberno local. O erro consistía na a inclusión das competencias de comercio na área de Servizos Xerais, polo que se aproba hoxe incluíndoas na área correspondente, que é a de Promoción Económica.

Avogacía Consistorial (7)

Deu conta de que o Concello foi emprazado para comparecer diante do Xulgado do Contencioso Administrativo número 1, en 3 procedementos. No primeiro, varios particulares reclaman devolución de ingresos relativos á liquidación do imposto sobre incremento de valor dos terreos de natureza urbana; no segundo, 3 particulares solicitan a rectificación dunha liquidación deste mesmo tributo; e no terceiro caso, unha particular recorre unha sanción tributaria.

Tamén deu conta da sentenza ditada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de A Coruña, nun recurso de apelación promovido pola Consellería de Facenda da Xunta de Galicia.

O litixio ten a súa orixe nunha providencia de apremio coa que o Concello de Ourense lle reclamaba á Xunta o pagamento de dous recibos do IBI e outras débedas relativas ao imposto de vehículos e multas. A sentenza estima parcialmente o recurso e anula a providencia de apremio unicamente respecto aos dous recibos de IBI (por importe total de 4.344€), e considera conforme a dereito a providencia respecto aos demais conceptos. No caso dos recibos do IBI, o propio Concello, por acordo do Tribunal Económico Administrativo, entendeu que non procedía reclamalo e anulou as liquidacións

Finalmente, deu conta da sentenza do Xulgado Contencioso-Administrativo número 2 de Ourense, no Procedemento Abreviado interposto por un traballador municipal que reclamaba unha axuda para gastos de odontoloxía e oftalmoloxía. A sentenza desestima o recurso porque o actor non reunía os requisitos necesarios para ter dereito á axuda.

Relacionadas

A rúa Marcelo Macías estará pechada ao tráfico por obras desde o luns, no...

0
Os condutores disporán como itinerarios alternativos as rúas Camiño Romano, cara o Polvorín e o Camiño dos Ponxos, cara Barbadás Un tramo da rúa Marcelo...

A Xunta apoia a Festa do comercio local Veranear de Ribadavia no marco das...

0
O director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, asistiu este serán á Festa do comercio local Veranear de Ribadavia, apoiada pola Xunta no...

Luis Menor, proclamado único candidato á presidencia do PP de Ourense

0
A comisión organizadora do 19º Congreso provincial extraordinario do Partido Popular de Ourense acordou hoxe por unanimidade proclamar a Luis Menor como único candidato...

Presentación do catálogo da exposición de Xaime Quesada Blanco: 1975-2006 A fugacidade do tempo

0
Esta mañá tivo lugar na Sala Valente a presentación do catálogo da exposición que, desde o día 9 de maio, se pode visitar neste...

O concelleiro Antonio Fernández asiste aos actos conmemorativos do 40 aniversario do edificio da...

0
Esta mañá tivo lugar o acto conmemorativo do 40 aniversario da inauguración do edificio da Comisaría Provincial de Ourense. O acto desenvolveuse na terraza cuberta...

Máis de 50 equipos disputarán mañá no Pazo Paco Paz o “3x·DepOUrense” que impulsan...

0
Haberá partidos durante toda a xornada, en categorías premini, mini, infantil, cadete, junior e senior. Durante as 11 horas de competición, tamén haberá actividades...

Publicacións Relacionadas